ALGEMENE VOORWAARDEN BESTMOMS

Wat gaaf dat we samen gaan werken! Ik wil er graag een succes van maken en ga ervan uit dat jij dat ook graag wilt. Daarvoor is het van belang om een aantal afspraken vast te leggen. Zodat je weet wat je van mij kunt verwachten of wat jij zelf kunt doen om het succes te vergroten. Deze afspraken lees je in mijn algemene voorwaarden.

Wie is wie?

Als je in deze algemene voorwaarden ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoel ik jou als opdrachtgever. Je bent opdrachtgever als je deelneemt aan een van mijn (online) programma’s, trainingen of events.

Lees je ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’, dan bedoel ik mijn bedrijf Bestmoms als opdrachtnemer, ingeschreven onder KvK-nummer 73499463 en gevestigd aan de Zandbergenstraat 7 2341GW Oegstgeest.

Gezamenlijk worden we in deze algemene voorwaarden als ‘we’ vermeld.

Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden horen bij alle:

●  opdrachten die ik voor je doe;

●  events, programma’s en andere trainingen die ik organiseer;

●  offertes die ik uitbreng;

●  overeenkomsten die ik met je sluit;

●  facturen die ik stuur.

Welke prijzen gelden er?

In onze overeenkomst lees je wat ik voor je ga doen en wat de investering hiervoor is. Voor mijn online en offline events of diensten lees je de prijzen op mijn website of hoor je mondeling van mij. De vermelde prijzen zijn altijd inclusief btw.

De prijzen en (bonus)aanbiedingen die op mijn website of in de overeenkomst staan, of die ik mondeling aan je heb doorgegeven, gelden voor een beperkte periode. Ik geef zo duidelijk mogelijk aan hoe lang die periode duurt. Doe ik dat niet, dan zijn de vermelde prijzen en aanbiedingen maximaal 14 dagen geldig.

Dat betekent dat je aan de vermelde prijzen en aanbiedingen geen rechten kunt ontlenen voor toekomstige programma’s, events of andere trainingen of diensten. Ik kan de prijzen altijd aanpassen.

Als we een langlopende overeenkomst hebben, dan kan ik mijn prijzen tussentijds wijzigen of aanpassen aan de inflatiecorrectie. Dit geldt niet voor mijn programma’s; die prijzen wijzig ik niet tussentijds.

Wat kun je van mij verwachten?

Ik zal mij inspannen om van het programma, training of lezing een succes te maken. Ik stel hoge eisen aan mijn werkzaamheden, maar kan geen garanties geven op een beoogd resultaat. Dit komt onder meer doordat dit resultaat – bijvoorbeeld als je bij mij een programma volgt – mede afhankelijk is van jouw actieve bijdrage en hoe je met mijn tips en materialen aan de slag gaat.

Testimonials en voorbeelden van andere deelnemers zijn niet bedoeld om te garanderen dat je dezelfde of vergelijkbare resultaten behaalt. Wel kunnen ze als inspiratie dienen voor wat je kunt bereiken met deelname aan mijn programma’s en een beeld geven van hoe anderen mijn programma’s ervaren.

Als ik een online leeromgeving aanbied, dan is de leeromgeving toegankelijk voor de duur van het programma. In de overeenkomst kan ik van die termijn afwijken en deze verlengen. Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat de omgeving altijd toegankelijk is, maar ik kan niet beloven dat dit altijd lukt. Er kunnen incidenteel storingen voorkomen. Ik probeer die dan zo spoedig mogelijk op te lossen. Na het beëindigen van een programma kun je niet meer inloggen in je leeromgeving. Ik raad je aan om alle onderdelen tijdig te doorlopen en zo mogelijk op te slaan voor later gebruik.

Wat als je niet aanwezig kunt zijn?

Kun je een afspraak voor een 1-op-1 sessie niet nakomen, om welke reden dan ook? Zeg deze afspraak dan uiterlijk 48 uur van tevoren af. Zeg je de afspraak korter dan 48 uur van tevoren af? Dan komt de sessie te vervallen en kun je deze niet meer op een ander moment inhalen.

Je kunt 1-op-1 sessies alleen inplannen binnen de overeengekomen duur van het programma of training. Na afloop van de termijn heb je geen recht meer op het inplannen van sessies. Ik adviseer je daarom om op tijd de sessies in te plannen.

Kun je de overeenkomst opzeggen en welke regels gelden dan?

Of je onze overeenkomst kunt opzeggen, hangt af van de activiteit.

Events, programma’s en andere trainingen

Als je je inschrijft voor een programma of andere training, dan ga je een commitment aan: je kiest ervoor om 100% voor je gestelde doel te gaan. Daarom is het niet mogelijk om je deelname te annuleren. Bij een event is het wel mogelijk om je ticket aan een andere persoon over te dragen, tot maximaal 48 uur voordat het event begint. Deze persoon moet dan aangeven dat ze met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

Heb je je aangemeld voor een online programma, online training of een ander digitaal product? Dan kun je dit ook niet annuleren, retourneren, of omruilen voor een ander programma of product. Door je aan te melden en te betalen krijg je direct toegang tot het programma of product. Je stemt er bij je aanmelding uitdrukkelijk mee in dat je afstand doet van het recht om gebruik te maken van een bedenktijd en van het recht om de overeenkomst te herroepen.

Je gaat de overeenkomst voor het (online of offline) programma of event aan voor de totale duur ervan. Het is dus niet mogelijk om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Wil je wel tussentijds stoppen, dan krijg je de betaalde bedragen niet terug. Als je in termijnen betaalt, moet je de nog openstaande termijnen gewoon betalen.

Wat als ik de datum of locatie verander?

Als ik de datum of locatie van een event wijzig, dan stuur ik je een bericht. Kun je niet op de nieuwe datum of locatie aanwezig zijn? Laat mij dit dan binnen 72 uur na mijn bericht weten. In dat geval ontvang je het betaalde bedrag terug of kun je je kosteloos inschrijven voor een ander event met dezelfde prijs.

Als een programma, training of event onvoldoende inschrijvingen heeft, dan kan ik deze verplaatsen naar een ander moment. Als je niet op de nieuwe data aanwezig kunt zijn, ontvang je de betaalde bedragen terug.

Wat doen we in geval van overmacht?

In geval van overmacht kan het zijn dat ik de overeenkomst niet kan uitvoeren, of pas op een later moment. Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht als een van mijn trainers of ik zelf ziek ben of als er maatregelen worden opgelegd door de overheid, zoals in het geval van corona. Ik zoek dan altijd naar een oplossing, bijvoorbeeld het omzetten van een live event naar een online event, of het verplaatsen van een deel van het programma naar een andere datum.

Hoe werkt het met de betaling en facturen?

Als je je inschrijft voor een training, of programma, dan doe je dat niet zomaar. Je hebt ervoor gekozen om een investering te doen in jezelf en je hebt uitgezocht of dat binnen je financiële middelen ligt. Door je in te schrijven bevestig je dat je die investering kunt en wilt doen en ga je de verplichting aan om het gehele overeengekomen bedrag te betalen. Als we dat hebben afgesproken, kun je de deelnemersbijdrage ook in termijnen betalen.

De betalingstermijn van mijn facturen is 14 dagen. Als je te laat betaalt, dan kan het zijn dat ik rente en incassokosten bij je in rekening breng. Ook kan het zijn dat je pas weer kunt deelnemen aan het programma nadat je betaald hebt. Ik kan je de toegang tot de online omgeving dan tijdelijk ontzeggen of een 1-op-1-sessie pas inplannen als je betaald hebt.

Wat als je niet tevreden bent?

Ik ga voor de beste kwaliteit in mijn werk en daarom wil ik dat je tevreden bent en blijft. Als er iets niet loopt zoals verwacht het hoort, laat het dan mij zo snel mogelijk weten op info@bestmoms.nl. In dat geval zoeken we gezamenlijk naar een oplossing.

Als je mij aansprakelijk stelt, dan gelden de onderstaande regels:

●  Stuur mij altijd een bericht waarin je aangeeft waarvoor je mij aansprakelijk wilt stellen. Geef mij daarin een redelijke termijn om te reageren, of de mogelijkheid om eventuele schade te herstellen.

●  Als ik aansprakelijk ben voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de prijs (exclusief btw), die we voor de overeenkomst hebben afgesproken.

●  Als ik voor de schade verzekerd ben, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat mijn verzekeraar uitkeert.

●  Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie.

●  Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de aansprakelijkheid komt door opzet of bewuste roekeloosheid door mij.

●  Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

●  De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor andere personen en bedrijven dieik inzet voor het uitvoeren van de opdracht.

Hoe gaan we om met vertrouwelijke informatie en privacy?Als je een programma bij mij volgt, deel je vertrouwelijke informatie met mij. Je kunt erop rekenen dat ik zeer vertrouwelijk met die informatie omga. Ik zal die dus niet zomaar met anderen delen. Dat wil zeggen dat ik geen informatie deel, tenzij je mij toestemming hebt gegeven om die gegevens wel met anderen te delen, als de informatie al openbaar is of als de wet bepaalt dat ik die gegevens moet delen.

Hoe ik met jouw privacy omga, lees je in mijn privacyverklaring: https://bestmoms.nl/privacy.

Hoe ga ik om met beeldopnames?Deze opnames deel ik in de online leeromgeving, zodat de deelnemers de beelden kunnen terugkijken. Ook gebruik ik de beelden regelmatig voor de ontwikkeling van mijn trainingsmaterialen en verwerk ik ze in nieuwe programma’s. Bij het laatste gaat het voornamelijk om beelden van masterclasses, waarin kennis wordt aangeboden. Beelden van sessies met persoonlijke vragen zoals de 1 op 1 sessie, verwerk ik niet.Heb je bezwaar tegen het gebruik van deze beelden voor trainingsmaterialen of nieuwe programma’s, dan hoor ik dat graag van tevoren. Ik adviseer je dan om tijdens de online kennissessies je beeld en geluid uit te zetten, of om op een plek te gaan zitten buiten het bereik van de camera. Hoor ik niets van je, dan ga ik ervan uit dat ik de beelden mag gebruiken en deze aan deelnemers van andere programma’s mag tonen op afgeschermde websites of platformen. Je ontvangt nooit een vergoeding voor het gebruik van de beelden, ook al ben je herkenbaar in beeld. Als ik de opnames ruimer wil gaan gebruiken, bijvoorbeeld voor het tonen op social media, zal ik altijd vooraf persoonlijk je toestemming vragen.Maak je zelf foto’s op een event of bijeenkomst en wil je die delen op social media? Dan ga ik ervan uit dat je checkt of iedereen die op de foto’s staat hiermee akkoord is. Zo ja, dan mag je de foto’s plaatsen. Het is niet toegestaan om zelf opnames (beeld of geluid) te maken van de events of programma’s waaraan je deelneemt. Wil je dit wel? Vraag dan altijd toestemming aan mij. Wat mag je met mijn werk doen?Alle intellectueel eigendomsrechten op de materialen die ik aan jou ter beschikking stel, blijven van mij. Dit betreft bijvoorbeeld alle geschreven en gesproken teksten, oefeningen en methodes die ik gebruik tijdens onder meer mijn events, programma's, podcasts en live-trainingsdagen.

Je mag de materialen voor eigen doeleinden gebruiken, maar je mag de gegevens niet verveelvoudigen, openbaar maken of aan anderen beschikbaar stellen. Ook mag je de materialen onder geen beding commercieel inzetten en dus geld hiermee verdienen, bijvoorbeeld door de materialen door te verkopen of in eigen programma’s op te nemen. Wil je dit wel? Vraag dan altijd toestemming aan mij. Als ik toestemming geef, kan het zijn dat ik hiervoor een vergoeding aan je vraag.

Wanneer en hoe kan ik deze voorwaarden wijzigen?

Als we een langlopende overeenkomst aangaan, kan het zijn dat ik de voorwaarden tussentijds moet wijzigen. Bijvoorbeeld omdat ik andere diensten aanbied, of omdat andere afspraken nodig zijn. Als ik de voorwaarden wil wijzigen, dan laat ik je dit altijd 2 maanden voor de invoeringsdatum weten. Als je na de wijziging gebruik blijft maken van mijn diensten, dan gelden de nieuwe voorwaarden.

Tot slot

Hopelijk zijn deze algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk. Als je toch nog vragen hebt, dan hoor ik ze graag voordat je met deze voorwaarden akkoord gaat.

Versie 1.0. Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2021.